Przybyło… 6

   Ostatnio pisałem głównie o moich nabytkach. Ale nie tylko ja lubię nabywać książki, chociaż zapewne czynię to częściej niż małżonka. Aczkolwiek i ona też lubi poszaleć w księgarniach, zwraca też uwagę na ciekawe książki, które za przysłowiowe grosze można nabyć w marketach. Najlepszym przykładem są te trzy zakupione przez nią książki. I to książki, które nie są książkami tylko dla niej, a dla nas wszystkich.

   Po lewej książka pani Kingi Dębskiej. Przyznaję, że nie czytałem wcześniejszej książki zatytułowanej „Moje córki krowy”, ale byłem pod wielkim wrażeniem filmu pani Kingi, którego miałem okazję widzieć przed paroma laty. Oczywiście nie omieszkałem potem obejrzeć dwóch innych filmów reżyserki, „Planu B” i „Zabawa, zabawa, zabawa”. Pamiętam, że w recenzji „Córek” napisałem, że to jeden z nielicznych filmów zrobionych w czeskim stylu. I wspomniane inne filmy utwierdziły mnie w przekonaniu, że pani Kinga jak rzadko kto potrafi przenieść do naszego kina ową specyficzną, słodko-kwaśną, smutno-radosną czeszczyznę. Bardzo jestem ciekaw, jak się będzie czytało książkę „Porozmawiaj ze mną”.

   Pani Annaleny McAffe nie znałem. A okazało się, że nie tylko jest znaną dziennikarką, autorką książek (głównie dla dzieci), ale też żoną jednego z moich ulubionych pisarzy, czyli Iana McIwena. Przyznaję, że rzadko „zaglądam w życie autorów”, ale ta informacja mnie rozbawiła, bo w dniu, kiedy Malu przyniosła te książki, akurat czytałem książkę McEwana. „Skandal” to pierwsza z książek dla dorosłych tej autorki, wydana w 2011 roku. Bardzo jestem jej ciekaw.

   Na środku zbiór poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. O autorze pisać nie trzeba, o jego poezji mi nawet nie wypada pisać. Niezwykła to była postać, niezwykły to był poeta. Do tej pory mieliśmy tylko mały zbiorek jego wierszy, teraz mamy poważniejszy zbiór, z którym spędzimy zapewne wiele wieczorów.

Ray

**********ENGLISH VERSION*********

   Recently, I have been writing mainly about my acquisitions. But I’m not the only one who likes to buy books, although I probably do it more often than my spouse. Although she also likes to go crazy in bookstores, she also draws attention to interesting books that can be purchased for pennies in supermarkets. The three books she purchased are the best example. And these are books that are not books only for her, but for all of us.

   On the left, a book by Mrs. Kinga Dębska. I admit that I had not read the earlier book entitled “Moje córki krowy” (My Daughters Cows – literal translation), but I was very impressed with Mrs. Kinga’s film, which I had the opportunity to see a few years ago. Of course, I did not fail to watch the director’s other two films, “Plan B” and “Zabawa, zabawa, zabawa” (Fun, Fun, Fun). I remember that in the review of “Daughters” I wrote that it is one of the few films made in the Czech style. And the aforementioned other films convinced me that Mrs. Kinga is able to transfer this specific, sweet and sour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinema like rarely anyone. I am very curious how it will be read to me the book “Porozmawiaj ze mną” (Talk to Me).

   I did not know Mrs. Annalena McAffe. And it turned out that she is not only a famous journalist, author of books (mainly for children), but also the wife of one of my favorite writers, Ian McIwen. I admit that I rarely “look into authors’ lives,” but this information amused me because the day ma wife brought the books, I was reading McEwan’s book. “Scandal” is the first book for adults by this author, published in 2011. I am very curious about it.

   In the center, a collection of poetry by Krzysztof Kamil Baczyński. There is no need to write about the author, it is not even right for me to write about his poetry. He was an extraordinary figure, an extraordinary poet. Until now, we had only a small collection of his poems, now we have a more serious collection with which we will probably spend many evenings.