Ajka, reż. Sergei Dvortsevoy

   Dla każdego z nas, jeśli nawet nie biblijną Ziemia Obiecaną, to chociaż odskocznią, która być może pozwoli na zmianę życia, może być określone miejsce. W większości państw jest nią jakieś duże miasto, często stolica. Tam wszyscy szukają dla siebie szczęścia, mają nadzieję, że w tym ogromie ludzi, znajdzie się też praca, pojawią się okoliczności, które pozwolą na wyrwanie się z często tragicznych okoliczności. Takie wewnętrzne i zewnętrze migracje istnieją od zawsze i zapewne istnieć będą, dopóki ludzie będą dla siebie tacy, jacy są, a określony człowiek będzie chciał dokonać zmian w swoim życiu.

   Dla wielu narodów zamieszkujących olbrzymi obszar Rosji, ale też dla najbliższych sąsiadów tego państwa, które przez wiele lat wchodziły w skład sowieckiego imperium, takim prawdziwym eldorado jest stolica Rosji – Moskwa. Przeogromne pod względem powierzchni i ludności miasto stwarza szansę zarówno do tego, by znaleźć jakąś pracę, by spróbować dokonać jakichś zmian w życiu, ale też schronić się przed przeszłością, która – jak w przypadku bohaterki filmu – nie daje jej o sobie zapomnieć.

   Ajka to młoda dziewczyna, jedna z zapewne tysięcy kobiet, które próbują szczęścia w stolicy Rosji, Jak inni, charakterystyczni mieszkańcy Kaukazu uznawana jest za obiekt raczej pośledniejszej kategorii, a zatem i o pracę jej trudno, a jeśli ją znajdzie, to dostaje grosze lub nic nie dostaje, bo pracodawca wykorzystał naiwność pracownic i zniknął z forsą. Żyje w jakichś pustostanach, które udają hostele i działają tylko dzięki temu, że są hojnie opłacane policjantom, którzy od czasu do czasu robią naloty, żeby się wykazać, ale też pobrać kolejną porcję łapówek.

   Ajka pożyczyła pieniądze na rozwój firmy, straciła je, więc jest teraz ścigana przez kazachską mafię. Bez szans na dobrą pracę, z braku możliwości zapewnienia normalnych warunków życia, tuż po porodzie porzuca dziecko w szpitalu i wraca do hostelu. Cierpiąc z powodu bólu, mocno krwawiąc, stara się znaleźć pracę. Przez przypadek trafia do kliniki weterynaryjnej, gdzie udaje się zdobyć pracę sprzątaczki, ale też dzięki pomocy rodaczki, która daje jej adres lekarki udzielającej pomocy takim uciekinierkom za rzeczy lub na raty – Ajka przeżywa. Udaje jej sie uniknąć śmierci, ale każdy jej dzień jest walką o przetrwanie. Młoda, niezwykle silna kobieta, nie poddająca się, niesamowicie wytrwała wydziera każdy kolejny dzień. Walczy ze swoim organizmem, słabościami, mafią i ludzką bezdusznością. Niewielu z nas dałoby sobie radę w takiej sytuacji. A do tego, zmuszona do oddania dziecka w zamian za spłatę długu wybiera…

   “Ajka” to bardzo mocny, przerażający film na przykładzie rosyjskiej stolicy pokazujący bez skrupułów pokazujący prawdziwe oblicze ludzi. Mieszkańców, zarządzających, pracodawców, migrantów. Rzecz dzieje się w Moskwie, ale przecież do takich sytuacji dochodzi w bardzo wielu krajach, nawet w tych, które z pozoru szczycą się być najlepszymi demokracjami i otwartymi na innych. Życie migranta to nie jest sprawa prosta w żadnym miejscu.

   Film, który powinni obejrzeć wszyscy. A grająca główną rolę Samal Esljamova zasłużyła na największe nagrody!

Ray

Tytuł: Ajka
Tytuł oryginalny: Ayka
Reżyseria: Sergei Dvortsevoy
Scenariusz: Sergei Dvortsevoy, Gennadiy Ostrovskiy
Produkcja: Chiny, Niemcy, Polska, Rosja, Kazachstan
Rok emisji: 2018
Gatunek: dramat
Obsada: Samal Esljamova, Polina Severnaya, ANdrey Kolyadov, Zhipara Abdilaeva

**********ENGLISH VERSION**********

   For each of us, if not even the biblical Promised Land, at least a stepping stone that may allow us to change our lives, there may be a specific place. In most countries it is a big city, often the capital. Everyone is looking for happiness for themselves there, they hope that in this huge number of people, there will also be a job, there will be circumstances that will allow them to break out of often tragic circumstances. Such internal and external migrations have always existed and will probably continue to exist as long as people are for themselves who they are and a specific person wants to make changes in their lives.

   For many nations living in a huge area of Russia, but also for the closest neighbors of this country, which for many years were part of the Soviet empire, Moscow, the capital of Russia, is such a real Eldorado. The city, huge in terms of its surface and population, offers an opportunity to find a job, to try to make some changes in life, but also to hide from the past, which – as in the case of the film’s protagonist – does not let her forget about itself.

   Ayka is a young girl, one of probably thousands of women who try their luck in the Russian capital. Like other characteristic inhabitants of the Caucasus, she is considered an object of a rather inferior category, so it is difficult for her to work, and if she finds work, she gets pennies or nothing gets, because the employer took advantage of the naivety of the employees and disappeared with the money. She lives in some vacant houses that pretend to be hostels and only work because they are generously paid to policemen who raids from time to time to prove themselves, but also to collect another batch of bribes.

   Ayka borrowed money for the development of the company, she lost it, so she is now pursued by the Kazakh mafia. Without a chance for a good job, due to the impossibility of ensuring normal living conditions, she abandons her baby in the hospital right after giving birth and returns to the hostel. Suffering from pain, bleeding heavily, she tries to find a job. By accident, she goes to a veterinary clinic, where she manages to get a job as a cleaner, but also thanks to the help of her compatriot, who gives her the address of a doctor who helps such fugitives for things or in installments – Ayka survives. She manages to avoid death, but each day is a struggle for survival. A young, extremely strong woman, not giving up, incredibly persistent, tears every new day. She fights with her body, the weaknesses, the mafia and human heartlessness. Few of us could cope with this. Moreover, when forced to give up the child in exchange for paying off the debt, she chooses…

   “Ayka” is a very powerful, scary film based on the example of the Russian capital, showing unscrupulously the true face of people. Inhabitants, managers, employers, migrants. It is happening in Moscow, but such situations are happening in many countries, even in those that seemingly pride themselves on being the best democracies and open to others. The life of a migrant is nowhere simple.

   A movie that everyone should watch. And Samal Esljamova, who plays the main role, deserved the greatest awards!