Łukasz Migniewicz – Kleidion 1014

   Serię „Historyczne bitwy” lubię od czasu, gdy pierwszy raz zobaczyłem te książki w księgarni. Zawsze lubiłem czytać książki dotyczące historii, zawsze też byłem wielkim miłośnikiem serii wydawniczych. Jeśli jakaś seria mi się podoba, to staram się zbierać wszystko, co w niej zostało wydane, bez względu na to, czy dana tematyka mnie interesuje, czy też nie. Liczę na to, że redaktorzy, którzy zdecydowali, że dany tytuł zostanie wydany w danej serii lepiej ode mnie wiedzą, czy warto daną książkę wydać, a skoro wydali, to warto ją mieć i spróbować się dowiedzieć o nowych dla siebie sprawach. Uwielbiam takie serie z beletrystyką, uwielbiam równe serie wydawnicze z książkami o tematyce popularnonaukowej. I przyznaję też, że bardzo nie lubię, kiedy jakieś wydawnictwo kończy serię, bo… Argumenty bywają różne, a najważniejszym z nich jest zapewne działanie marketingowe. Seria się opatrzyła, trzeba dać ludziom cos nowego. Cóż, z marketingiem nie wygram, bardzo żałuję, że pewne serie się skończyły, a wciąż będę wierny tym, którzy mimo nowych mód w nowych czasach trzymają swoje serie w ciągłej gotowości do ich poszerzania o nowe tytuły.

   Ta seria trwa od bardzo wielu lat i bardzo dziękuję wydawnictwu Bellona, które wydaje przecież ogromne ilości tytułów, że jednak stale wydaje też tę wyjątkową serię. Ostatnio wpadła w moje ręce książka pana Łukasza Migniewicza, zatytułowana „Kleidion 1014”. Przyznaję, że zdecydowanie częściej czytałem książki o tym, co działo się w zachodniej Europie, natomiast o Bizancjum czytałem tylko tyle, by mniej więcej znać historię Wschodniego Rzymu. Ostatnio jednak postanowiłem nadrobić te braki i trochę lepiej poznać historię południowo-wschodniej Europy. Zacząłem więc od książki traktującej o jednym z ostatnich okresów świetności Bizancjum na przełomie x i XI wieku.

   Chociaż oficjalnie seria dotyczy bitew, to jednak autorzy zazwyczaj nie ograniczają się do opisu samej bitwy, ale też w miarę dokładnie (pamiętajmy, że to jednak książki popularno-naukowe, a nie opracowania historyczne) opisać tło owych wydarzeń. W przypadku tej książki, samej bitwie poświęcone zostały może z dwie strony, za to poznajemy dość dokładnie historię odradzającego się Cesarstwa Bizantyjskiego i osobę jednego z największych przywódców tego państwa, czyli cesarza Bazylego II. Ilość nazw, nazwisk i dat jest nie do zapamiętania przez zwykłego zjadacza chleba, ale jednocześnie jesteśmy w stanie poznać, w jak trudnej sytuacji znajdowało się Bizancjum, jak niemal każdego dnia musiało zmagać się z wrogami z każdej strony swojego terytorium. Oczywiście samo cesarstwo też próbowało rozszerzać swoje terytorium, jak i zagwarantować sobie pokój głównie poprzez działania dyplomatyczne, chociaż gdy trzeba było, nie unikało bitew.

   Znaczna część książki poświęcona jest zmaganiom bizantyjsko – bułgarskim. Nie bez powodu cesarz Bazyli II nazwany został “Bułgarobójcą”, bowiem to właśnie jego działania dyplomatyczno – militarne, w tym tytułowa bitwa pod Kleidion w 1014 roku, w której pokonane zostało wojsko bułgarskiego Komitopulosa (cara) Samuela. Cesarz nie tylko pokonał Bułgarów w bitwie, ale tuż po niej kazał oślepić wszystkich wziętych do niewoli jeńców. Komitopulos, któremu udało się wydostać z pola bitwy, zmarł wkrótce m.in. po zobaczeniu armii ślepców, którzy wrócili do Ochrydy, ówczesnej stolicy bułgarskiego państwa.

   I kiedy wydawało się, że Bizancjum odzyskało siłę, wigor, możliwości, kiedy stanęło na nogach, okazało się jednak, że historia miała inne plany, że słabsi od Bazylego II władcy w połączeniu z rosnącymi w siłę sąsiadami doprowadzili do ponownego osłabienia cesarstwo, a ostatecznie jego całkowitego upadku. Ale to już zupełnie inna historia.

   W postaci “Kleidion 1014” dostajemy w pigułce historię Biznacjum, Bułgarii, ale też licznych sąsiadujących z nimi państw i państewek przełomu X i XI wieku, otrzymujemy dokładne, potwierdzone źródłami dane, które tworzą wciągającą historię zarówno państw, jak i poszczególnych ich wodzów, poznajemy rodzaje wojsk, sposoby walki, ale też wykorzystywania bogactw i umiejętności dyplomatycznych cesarzy Bizancjum. Książka, mimo ogromu – nie do zapamiętania – informacji, niezywkle mocno wciąga, porusza wyobraźnię, zachęca do dalszego poznawania historii.

Ray

METRYCZKA:
Autor: Łukasz Migniewicz
Tytuł: Kleidion 1014
Państwo: Polska
Wydawnictwo: Bellona
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2013
Stron: 218

Recenzja ukazała się w dniu 31.12.2020

**********ENGLISH VERSION**********

   I have liked the “Historical Battles” series since the first time I saw these books in a bookstore. I’ve always liked reading history books, and I’ve always been a big fan of publishing series. If I like a series, I try to collect everything that has been published in it, regardless of whether I am interested in a given topic or not. I hope that the editors who decided that a given title will be published in a given series know better than I whether it is worth publishing a book, and since they have published it, it is worth having it and trying to read it to know something new. I love such series with fiction, I love equal publishing series with books on popular science. And I also admit that I really don’t like when a publishing house ends a series, because … Arguments vary, and the most important of them is probably marketing. The series got dressed, you have to give people something new. Well, I will not win with marketing, I really regret that some series have ended, and I will still be faithful to those who, despite new trends in the new times, keep their series ready to expand with new titles.

   This series has been going on for many years and I would like to thank Bellona publishing house, which publishes a huge number of titles, for the fact that it also constantly publishes this unique series. Recently, a book by Mr Łukasz Migniewicz, entitled “Kleidion 1014”, fell into my hands. I admit that I read books about what happened in Western Europe much more often, while I read about Byzantium only enough to know more or less the history of Eastern Rome. Recently, however, I decided to make up for these shortcomings and learn a little better about the history of Southeast Europe. So I started with a book about one of the last great periods of Byzantium at the turn of the 10th and 11th centuries.

   Although officially the series concerns battles, the authors usually do not limit themselves to the description of the battle itself, but also quite accurately (remember that it is popular science books, not historical studies) describe the background of these events. In the case of this book, the battle itself is perhaps devoted to two sides, but we get to know the history of the reborn Byzantine Empire and the person of one of the greatest leaders of this state, i.e. Emperor Basil II. The number of names, surnames and dates is unforgettable to an ordinary bread eater, but at the same time we are able to know how difficult the situation Byzantium was, how it had to deal with enemies from every side of its territory almost every day. Of course, the empire itself also tried to expand its territory and to guarantee peace, mainly through diplomatic actions, although it did not avoid battles when necessary.

   Much of the book is devoted to the Byzantine – Bulgarian struggle. It is not without reason that Emperor Basil II was called “Bulgaricide”, because it was his diplomatic and military activities, including the eponymous battle of Kleidion in 1014, in which the army of the Bulgarian Komitopoulos (tzar) Samuel was defeated. The emperor not only defeated the Bulgarians in battle, but immediately afterwards ordered all captured prisoners to be blinded. Komitopoulos, who managed to get out of the battlefield, soon died, among others after seeing an army of blind people who returned to Ohrid, the capital of the Bulgarian state at the time.

   And when it seemed that the Byzantine Empire had regained its strength, vigor, and possibilities when it stood on its feet, it turned out, however, that history had other plans, that weaker than Basil II emperors, combined with its growing neighbors, led to a weakening of the empire again, and finally its complete collapse. But that’s a completely different story.

   In the book “Kleidion 1014” we get in a nutshell the history of Byzantium, Bulgaria, but also numerous neighboring countries and states at the turn of the 10th and 11th centuries, we receive accurate, confirmed by sources, data that create an engaging history of both countries and their individual leaders, we get to know types of troops, ways of fighting, but also using the riches and diplomatic skills of the emperors of Byzantium. The book, in spite of the enormous – unforgettable – information, is extremely engaging, stimulating the imagination, and encouraging to learn more about history.